Werkwijze

Na de aanmelding volgt een kennismakings/intakegesprek waarin het kind/de jongere en de ouders of de volwassen cliënt vertellen over hun zorgen en problemen. De therapeut bespreekt de mogelijkheden van psychomotorische therapie. Vervolgens gaan het kind/de cliënt en de therapeut in ongeveer vier sessies ervaren of het onderling klikt en of er via PMT gewerkt kan worden aan de problemen en oplossingen. Deze bevindingen worden besproken met alle betrokkenen, waarna een behandelplan wordt opgesteld, waarin de doelen voor de komende periode worden geformuleerd. Regelmatig zijn er evaluatiemomenten, waarin de voortgang van de therapie wordt besproken. Wanneer de doelen bereikt zijn , wordt in gezamenlijk overleg toegewerkt naar een goede afronding. Afsluitend vindt er een eindgesprek plaats en wordt er een eindverslag gemaakt.

 

Tevredenheidsonderzoek na de therapie:

Zowel de therapeut als de beroepsvereniging FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) vernemen graag hoe u de therapie heeft ervaren. Wij verzoeken u daarom vriendelijke deze vragenlijst (anoniem) in te vullen